سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید زال – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود موسوی مشهدی – استاددانشگاه تهران
محمدجعفر فاطمی حقیقی – کارشناسی ارشد

چکیده:

درابتدا با استفاده از نرم افزار ANSYS فرایند تیوب هیدروفرمینگ T شکل مدلسازی شده است با توجه به نتایج بدست آمده از مدل سازی ها دومسیربارگذاری جدید پیشنهاد شده که نتایج بدست آمده از این مسیرها بسیار مناسب و رضایت بخش می باشند سپس درادامه با بکارگیری زبان طراحی پارامتری نرم افزار ANSYSAPDL) و درنظر گرفتن معیارهای شکست چهارماکروی شکست ساخته شد که پس ازاجرای ماکروهای مذکور درطی مسیرهای دوم و سوم بارگذاری فرایند هیدروفرمینگ نتایج بسیارارزشمندی حاصل گردید که از آن جمله می توان به توانایی بسیارم ناسب ماکروها درتعیین مناطق بحرانی که احتمال وقوع شکست درآنها وجود دارد و همچنین تعیین مناسب احتمال شکست قطعه اشاره کرد درانتها نیز میزان توانمندی هریک از معیارها درتعیین نقاط بحرانی و پیش بینی شکست بررسی شده اند.