سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا الهوئی نظری – دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران غرب گروه معماری تهران ایران
فریبرز دولت آبادی – دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران غرب گروه معماری تهران ایران

چکیده:

مجتمعهای مسکونی گستردهترین عناصر و تاثیرگذارترین عوامل زیبایی منظر در یک شهر می باشند، نابسامانی و اغتشاش حاصل از این کویهای مسکونی در بسیاری از شهرهای ایران به مرز شکنندهای رسیده است. در ایجاد اغلب مجتمعهای مسکونی همواره از توجه به بسیاری از اصول و معیارهای معماری و شهرسازی و ارتباط آن با نیازهای روحی و باطنی و حس زیبایی شناسی افراد کاسته شده است. بسیاری از این واحدهای مسکونی با حجمهای زمخت، خشن و ناموزون در جلوه و نمای خود خشونت را ترویج کرده و باعث شده که سراپا، شکل و قامت بسیاری از شهرهای بزرگ به قبرستان سنگ، آهن و شیشه و بتن تبدیل شود. این مقاله با جستاری کوتاه به بررسی مبانی نظری مرتبط با ابعاد و معیارهای زیبایی شناسی در مجتمعهای مسکونی پرداخته است. تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات نظر ی، بررسی و تحلیل تحقق یات انجام شده قبلی در ا ین زم ن یه ، عوامل اصلی معیارهای زیبایی شناسی بر شکلگیری مجموعه های مسکونی را در دو بعد کالبدی و نمادین بررسی و دسته بندی نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که توجه به این اصول در طراحی و برنامهریزی میتواند باعث ارتقا کیفی فضاهای شهری و مطلوبیت مجموعه های مسکونی گردد