سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

حمیده قابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

جهان امروز مملو از نشانه هایی است که دانایی نسبت به آنها اعتدال در رفتار مطابق با عرف جامعهرا سبب می شود. این نشانه ها گاهی بین المللی هستند مانند علائم راهنمایی و رانندگی و برخی ریشهدر فرهنگ و مذهب و دین دارند ,و برخی که به گفته کارل گوستاو یونگ در ضمیر ناخودآگاه جمعیجای گرفته اند در آرکی تایپ یا کهن الگو خود را نشان می دهند. اگر چه عمر دانش نسبت به کهنالگوها از ۱۰۰ سال تجاوز نمی کند اما حقیقت این است برخی از این کهن الگوها بسیار فراتر ازتولدمان در ذهن بوده اند، حصول آن ها چونان تنفس خارج از بحث آموزش است، شخصیت، رویداد یاحادثه ای است که در ذهن جمعی یک محله، جامعه، کشور ویا ملت به صورت یکسان وجود دارد. ایننوشتار با هدف بررسی تاثیر کهن الگوها در ساخت عناصر شهر های اسلامی (شیعه) تدوین گردیدهاست که از طریق روشی توصیفی تحلیلی راه بر انجام این هدف برده است. در این راستا پس از آشناییبا بعضی مفاهیم چون آرکی تایپ و چگونگی وکیفیت ظهور آن در معماری، محیط و کالبد شهر کهجزئی از اهداف طرح بوده به بررسی معماری سقاخانه به عنوان یکی از عناصر شهر و ارتباط آن با کهنالگو پرداخته شده است و در پس این کندوکاو به سوالاتی نظیر الگوی رفتاری ساخت این بنا چه بوده؟و در چه فرمهای متجلی شده است؟ پاسخ داده شده است. و در پایان با بررسی اجمالی بر وضعیت اینقبیل بناها در محیط کالبدی شهر امروز و در الزام بر حضور و یا عکس آن به عنوان یک عنصر معماریمؤثر در تمایز هویت شهر اسلامی، سخن بر نتیجه بحث شده است.