سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا پوراحمد –

چکیده:

تحقیق حاضر با بهره جستن از روش دلفی به انجام رسیده است طراحی یک مدل و بخشی در رابطه با نقاط ضعف و تهدیدها ی پیشروی صندوق بیمه محصولات کشاورزی براین اساس صورت گرفت جامعه آماری تحقیق ۶۰ نفر از کارشناسان متخصصان صنعت بیمه و توسعه کشاورزی و روستایی را شامل می شد که از آن میان ۷۹ درصد به بخش دولتی ۱۴ درصد به بخش تعاونی و ۷ درصد به بخش خصوصی اختصاص داشت براساس نتایج بدست آمده ا زجمله نقاط ضعف صندوق بیمه عبارتند از: عدم پذیرشچارچوبها ی اقتصادی اصول بنگاه داری ضعف در نظام آمار نبود رقابت در عرصه خدمات و نبود نظام ارزشیابیونظارت مستمر، همچنین از جمله تهدیدها ی فرار ویصندوقبیمه می توانید ینموارداشاره کرد ساختار نامناسب واحدهای تولیدی عدم یکپارچگی اراضی نبود استانداردها ی تولیدو نظامهای بهره برداری معیشتی افزونبراین نتایج نشان داد که در بسیاری از موارد نظر دو گروه کار شناسان و متخصصان صنفی و ستادی یکسان است.