سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا گلابی – دکتری آبیاری و زهکشی و کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
بهنام کرمی – دانشجوی دکتری محیط زیست

چکیده:

یکی از راه های مدل سازی حرکت آب از سطح خاک به اعماق که از آن به نفوذ تعبیر می شود، کاربرد معادلات نفوذ می باشد. تعیین عمق و سرعت نفوذ آب در خاک یکی از پارامترهای مهم در طراحی، اجرا و ارزیابی پروژه های آبیاری و زه کشی، مطالعات هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، حفاظت خاک، طراحی و اجرای فضای سبز و… می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از استوانه های دو گانه که یکی از روش های متداول اندازه گیری نفوذ بوده، در خاک دشت شاوور، سه ایستگاه انتخاب شد و در هر ایستگاه داده های مورد نیاز جهت استخراج ضرایب معادلات نفوذ اندازه گیری گردی د. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS9.0 ضرائب معادلات نفوذ محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که علیرغم بالا بودن ضریب تعیین معادلات استخراج شده، سه معادله کوستیاکوف-لوییس، کوستیاکوف و فیلیپ نتایج بهتری را ارایه داده ان د. در سه ایستگاه مورد مطالعه ضرایب معادله گرین-آمپت، A بیشتر از ده و B بیشتر از یک می باشد. در معادله فیلیپ ضریب S بیشتر از ۰/۵ , A بیشتر از ۰/۰۰۱ حاصل شده است. همچنین در معادله کوستیاکوف ضرایب k و n تقریبا بیش از ۰/۵ به دست آمده و نکته قابل توجه در مورد ضریب k معادله کوستیاکوف، نزدیک بودن تقریبی آن به S یا ضریب جذبی معادله فیلیپ می باشد. این مطلب نشان گر وابستگی k به خواص فیزیکی خاک است.