سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
هادی معاضد – استادیار و عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه ماربره در محل ورود آن به دشتهای کشاورزی سایوخ ر دورود و مساو دآباد )ازطریق کانال آبرسان بنام ریبر با دبی ۵ مترمکوب در ثانیه( و تناسب آن با محصو لات کشاوریی این منطقه است که محص ولات اینمنطقه عمدتا حبو باتی نظیر لو بیا و نخ د وعدس و.. و غوت می باشاد .در این مطالعه در نزدیکترین ایستگاه )ماربره دره تخت( – کیفیت سنجی نسبت به کانال ریبر با فاصله حدودی ۹ کیل متر ،داده های ۰۴ ساله کیفی آب ای سال ۷۴۰۱ تا سال ۷۴۳۱ بررسیشد و بدلیل ورود پساب های پرورش ماهی به رودخانه در حدفاصل کانال آبرسانی ریبار و ایستگاه کیفیت سنجی،کیفیت پسابوارده به رودخانه را نیز در کیفیت آب رودخانه دخیل کردیم تا کیفیت دقیق تر آب کانال مشخص ش د .ما کیفیت آب را به صو رت فصلی وسالانه مطاله کردیم و ای جدول آیری و وسکات که در سال ۷۹۱۱ ت سط این دو تن ارائه شد برای تویین وضعیت کیفی آباین رودخانه استفاده شد.طبق این مطالوات کیفیت این آب برای کشاوریی در دشت های اطراف بسیار مناسب است.در این تحقیق ای پارامترهای EC و TDS و Na و HCO3 و Cl و Mg و Ca و PH و CO3 استفاده شد