سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا محمدی سعداباد – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی – استادیار گروه خاکشناسی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

محدوده مطالعاتی شهر فاروج واقع در دشت قوچان شیروان در استان خراسان شمالی و دارای آب و هوای ن یمه خشک و معتدل میباشد. در بررسی مطلوبیت آب زیرزمینی این منطقه جهت مصارف شرب، ۲۰ حلقه چاه با رعایت یکنواختی از لحاظ پراکنش در منطقه انتخاب و مورد نمونه برداری قرار گرفت . غلظت برخی آنیون ها و ک اتیونهای اصلی این چاه ها (سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات و بی کربنات) همچنینpH و کل املاح جامد محلول TDS) آنها اندازه گیری شد و رسم دیاگرام شولر جهت بررسی قابلیت شرب این منابع صورت پذیرفت . بیش از حد مجاز بودن غلظت سدیم، سولفات و کل املاح جامد محلول د ر برخی چاه ها مطلوبیت آن ها را جهت مص رف شرب محدود کرده و سایر چاهها نیز در مجموع خصوصیات متوسط این کاربری را دارا میباشند