سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام مهری – کارشناس ارشد برنامه ریزی اموزشی (دبیر اموزش وپرورش شهرستان پارس آباد مغان)
رمضان علیوند – مهندسی کامپیوتر (دبیر اموزش وپرورش شهرستان پارس آباد مغان)
آقاخان اسدی جلودار – کارشناس ارشد فقه ومبانی اصول اسلامی (دبیر آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد)

چکیده:

آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی به لحاظ شرایط خاص زمانی، یکی از وظایف اجتناب ناپذیر سازمانها و موسسات محسوبمی شود و ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی در آمده است چراکه پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش،مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. اما نکته ای که معمولا در این میان بدست فراموشی سپرده می شود،سنجش اثر بخشی برنامههای آموزشی برگزار شده است اهمیت سنجش میزان اثر بخشی دوره های آموزشی کمتر از اهمیت برگزاری خود دوره ها نخواهد بود اماسازمان ها به دلایل مختلف از جمله صعب ودشوار بودن کار سنجش اثر بخشی آن را نادیده گرفته ودر سیستم های آموزشی خودجایگاهی را برای آن قائل نمی شوند در این مقاله هدف برآن است تا ضمن جلب توجه سازمان ها ومدیران به موضوع سنجش اثر بخشیدوره های آموزشی با معرفی رویکردی جدید،شیوه کاربردی تر ودر عین حال ساده تر ومنسجم تری جهت سنجش میزان اثر بخشی دورههای آموزشی ارائه گردد.