سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فرهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، باشگاه پژوهشگران جوان، جیرفت، ایران.
حسین غلامی تیله بنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان، ایرا
محمد امین سلطانی پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی بندرعباس
محمد رحیمی – دانشجویی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زابل

چکیده:

رشد هتروتروفیک گیاهچه در مراحل اولیه نمو حاصل دو جز است: ۱) مقدار ذخایر بذر انتقال یافته یا پویا شده و ۲) کارایی تبدیل ذخایر بذر انتقال یافته به بافت گیاهچه. این تحقیق به منظور بررسی رشد هتروتروفیک گیاهچههای حاصل از بذور فرسوده شده پنبه (رقم ساحل) و تغییرات غلظت پرولین وقندهای محلول در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. برای ایجاد ۵ ۹۶ و ۱۴۴ ساعت در دمای ۴۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۱۰۰ ،۷۲ ، کلاس مختلف فرسودگی، بذور برای مدت صفر، ۴۸ درصد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که وزن خشک گیاهچه، با افزایش دوره تسریع پیری به طور خطی کاهش یافت . میزان کاهش وزن خشک گیاهچهها به ازای هر ساعت قرار گیری در دمای ۴۳ درجه سانتیگراد ۰٫۰۵۱ میلیگرم بود. همچنین در اثر فرسودگی بذر مقدار استفاده از ذخایر بذر و کارایی تبدیل ذخایر بذر به طور خطی و با شیب ۰٫۰۲۳ و ۰٫۰۰۱۶ میلیگرم به ازای هر ساعت افزایش در دوره فرسودگی بذر کاهش معنیداری یافت. میزان غلظت پرولین و قندهای محلول با افزایش زوال بذر افزایش نشان داد که میزان این افزایش به ازای هر ساعت افزایش زوال به ترتیب ۰٫۰۰۲ و ۰٫۰۰۳ بود.