در رابطه با نوسازی و ساماندهی بافت فرسوده مطالعات گسترده ای در سطوح بین المللی و ملی به صورت کتاب، مقاله، پایان نامه، پوستر و طرح پژوهشی انجام شده است. اما مطالعه ای در رابطه با نقش نوسازی در ساماندهی کالبدی – فضایی بافت فرسوده و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعات محدودی انجام شده است. در این مرحله نمونه مطالعات و تحقیقاتی که در سطح جهان و کشور انجام گرفته است، اشاره می گردد.

نوع تجارب جهانی در زمینه ساماندهی بافت فرسوده بسیار شایان توجه است. کشورهای مختلف با فرهنـگ هـا، زبانهـا و اعتقـادات متفاوت، تجارب ارزنده ای را در طول تاریخ بر جای گذاشتند کـه نشـان دهنـده هویـت هـر یـ ک از شـهرهای تـاریخی در جهـان می باشند.این تجارب با کارهای هاسمان در پاریس و موریس در انگلستان و اقدامات سیت در اتریش آغاز شد.

-پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۸۵، مطالعات راهبردی احیاء بافـت تـاریخی بروجـرد، بـه بررسـی ویژگی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی بافت تاریخی شهر پرداخته است، و راهکارهای قـانونی در جهـت نوسـازی بافـت تاریخی با استفاده از قوانین و مقررات مصوب را مورد بررسی قرار داده است.

  • مهندسین مشاور طرح و کاوش (۱۳۸۵)، طرح تفضیلی ویژه بافت قدیم بروجرد، در این طرح مطالعات کلی در مورد بافت قـدیمی شهر صورت گرفته و در پایان به ارائه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این با فت پرداخته است.
  • حبیبی،کیومرث، در سال ۱۳۸۳، در رساله دکتری؛ توسعه کالبدی و حفظ بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری شهر زنجـان را مورد بررسی قرار داده است.

اصولا بافت قدیمی و فرسوده، بافتی می باشد که در فرایند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولـوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است، اگر چه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقـی و سلسـله مراتبـی بـوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آنگونه که باید و شـاید نمیتوانـد جوابگـوی نیـاز سـاکنین خـود باشد.( حبیبی،۱۳۸۵،.(۲۲

با توجه به اینکه طرح مذکور یک طرح کاربردی است، ارزیابی تاثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر کیفیت زنـدگی سـاکنین، یـک اصل اساسی و هدف بسیار مهم می باشد، و شاخص های توسعه پایدار را در سطح بافت فرسوده با حفظ ساکنین در سـطح محـلات با تامین خدمات عمومی و تعریض معابر و ساماندهی سیمای بصری فراهم می سازد، بدون تردید ایـن پـژوهش از ضـروری تـرین و مفیدترین موارد تحقیقی در شهر تهران با توجه به پاینکه حدود ۳۰ درصد از بافت اصلی منطقه ۹ بافت فرسوده به حساب می آید

  • مستقیما در رابطه با منافع شهروندان و مدیران شهری می باشد.