سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه زنجان
حمید امانلو – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
مهدی حسین یزدی – دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه زنجان
یوسف مختاباد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برای مطالعه اثرات افزودن مواد معدنی کم مصرف با منبع آلی و اثرات مصرف آن ها روی بروز لنگش و عملکرد دام ها تعداد ۹۳ راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی ۲۱/۴ ۲۱/۲۵۰ در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند. گوساله ها به مدت ۴۲ روز با جیره های پایه یکسان و به صورت گروهی تغذیه شدند. این آزمایش در فاصله زمانی اردیبهشت و خرداد بهار ۱۳۸۷در واحد پرواربندی ران واقع در شهرستان بهشهر صورت پذیرفت. گروه های مورد آزمایش عبارت بودند از: ۱) گروه شاهد، که جیره پایه را بدون مکمل مواد معدنی دریافت کردند و ۲) گروه دریافت کننده کمپلکس مواد معدنی کم مصرف علاوه بر جیره پایه مکمل مواد معدنی دریافت کردند . دام ها به مقدار ۷ گرم کمپلکس مواد معدنی کم مصرف به ازای هر راس در روز دریافت کردند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که اثر تیمار آزمایشی روی ماده خشک مصرفی معنی دار (۰۱/۰P<) ولی بر ضریب تبدیل خوراک غیر معنی دار (۲۱/۰>P) بود. یک گرایش به معنی داری در میانگین افزایش وزن روزانه (۱۱/۰P<) و افزایش وزن در کل دوره (۱۱/۰P<) در گروه آزمایشی مشاهده گردید. بروز لنگش در حد ۵۵ درصد در گروه آزمایشی کاهش یافت. در کل نتایج این آزمایش نشان داد که تغذیه کمپلکس آلی مواد معدنی کم مصرف می تواند نقش موثری در کاهش بروز لنگش ف بهبود عملکرد دام ها و افزایش سود آوری در واحدهای پروار بندی داشته باشد.