سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

انوشیروان محسنی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمدحسن ابدی – کارشناس ارشد بهداشت محیط
هاجر بوداغی مالیدره – کارشناس ارشد بهداشت محیط

چکیده:

صنعت آب در اقتصاد کشورها نقش کلیدی دارد و خودکفایی این صنعت، حیاتی است از این رو تعیین و انتخاب مصرف سرانه آب بعنوان یک اقدام ضروری در طراحی شبکه های تدسیسات آبرسانی و شبکه های توزیع آب فاضلاب شهری می باشد. هدف از این تحقیق تعیین مصرف سرانه خانگی آب شرب شهر قائم شهر در فصول پائیز و زمستان می باشد. روش تحقیق: برای انجام این تحقیق نقشه شهر را بر اساس مراکز بهداشتی درمانی به ۱۲ منطقه تقسیم بندی، آنگاه با توجه به نزدیک بودن بافت فرهنگی و اجتماعی و حجم وسیع کار ۱% از مشترکین خانگی را از دوازه منطقه انتخاب نموده که این تعداد بدون احتساب مشترکینی که کنتور آنها خراب بوده ۳۰۳ نمونه می باشد. پس از تعیین جامعه آماری ضمن پرکردن پرسشنامه مربوط به مصرف سرانه آب انشعاب خانگی، شماره کنتور هر مشترک را در ۴ زمان قرائت، ثبت گردید و Lpcd هر مشترک را در دو فصل پائیز و زمستان و همچنین میانگین دو فصل برای هر منطقه و در کل محاسبه شد. نتایج: میانگین مصرف سرانه خانگی آب شرب در شهر قائم شهر در فصل پائین حداکثر ۱۳۹/۷۳ در فصل زمستان ۱۰۱/۶ لیتر برای هر نفر در روز بوده که دامنه نوسان آن در فصل پائیز حداکثر ۱۷۳/۸۳، حداقل ۱۱۹/۹۶ و در فصل زمستان حداکثر ۱۳۰/۸۳۶، حداقل ۸۹/۵ لیتر برای هر نفر در روز می باشد و با توجه به نمونه های تصادفی بعد خانوار ۴ آمده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داده که اختلاف قابل توجه ای در مناطق مورد بررسی جز منطقه ۱۱ و ۱۲ دیده نشده است. حتمال افزایش Lpcd در منطقه ۱۲ می تواند به دلیل نوع منطقه مسکونی (شهرک)، نشتی و شکستگی لوله و در منطقه ۱۱ می تواند به دلیل بافت اجتماعی و وضعیت اقتصادی بهتر منطقه می باشد.