سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی نادعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
کاظم محضرنیا فومشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

افزایش مصرف سرانه برنج در ایران، ضرورت بهینه سازی سیست مهای تولید برنج را به منظور افزایش بهرهوری نشان میدهد. بدین منظور تحقیقی در سه شهرستان گنبد کاووس، علی آباد کتول و مینو دشت در دو منطقه دشت و کوهپایه در استان گلستان انجام شد . پژوهش بصورت میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد . با طراحی پرسشنامه های مناسب اطلاعات مورد نیاز بصورت مصاحبه با کشاورزان در مزارع جمع آوری گردید . بررسی شاخصها نشان داد که تمامی شاخصها در تمام مناطق تقریبا یکسان میباشد. شاخص انرژی ویژه برای تولید برنج تقریبا ۱۲/۵ مگاژول بر کیلوگرم بود، البته این شاخص در شهرستان گنبد کاووس با مقدار ۱۳/۱۵ مگاژول بر کیلوگرم بیشتر از سایر شهرستان ها بوده است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اگرچه در انرژی مصرفی کل بین شهرستان ها تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی انرژی مصرف شده در قسمت ماشین ها، سوخت و آبیاری بین شهرستانها و در مناطق دشت و کوهپایه تفاوت معنی داری وجود داشت که شهرستان گنبد کاووس بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود. طبق نتایج، بیشترین انرژی مصرفی برای تولید برنج در این مناطق مربوط به انرژی مصرفی در قسمت ماشین ها و کودهای شیمیایی بود.