سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس خاتون کچچیان – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

پراهمیت ترین قسمت از پوشش ساختمان درزمینه حفاظت حرارتی بام آن می باشد چرا که بام ساختمان مستقیما تحت تابش نور و گرمای خورشید قرار دارد و حفاظت بام از دریافت این تابش نسبت به بخش های دیگر ساختمان دشوارتر است با توجه به اینکه دو عامل مهم فرم سقف و مصالح به کاررفته درآن دارای اهمیت فراوانی برای طراحی اقلیمی درمناطق بیابانی می باشد لذا دراین مقاله سعی بران شده است تا عملکرد فرم بامها و خصوصیات مصالح بکاررفته درآنها برای طراحی اقلیمی و معماری سنتی مناطق بیابانی بررسی شود موارد بررسی شده درمورد فرم بام ها بامهای مسطح و گنبدی شکل می باشد عمده مصالح بکاررفته درمعماری سنتی این مناطق خشت و اجر است لذا به بررسی خصوصیاتی از قبیل خواص حرارتی خواص بازتابی و رسانش گرمایی درمصالح پرداخته شده است نتیجه گیری به صورت ارایه راهکار کاربردی دررابطه با طراحی بام ها با توجه به فرم و مصالح آنها برای طراحی بهینه دراین مناطق بیان می گردد.