سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پویا شکیبا – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق (شه
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشکده آب، دانشگاه صنعت آب و برق
همایون کتیبه – استادیار دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ۳

چکیده:

شیب زیاد و حجم رسوب قابل توجه در سیلابها موجب شکلگیری آبراههها بصورت شریانی در سطح مخروطافکنه میشود.سازگاری و هماهنگسازی فعالیتهای انسانی با رشد طبیعی مخروط که توأم با وقوع سیل و رسوبزایی فراوان است چالش مهم مهندسی رودخانه در این مناطق م یباشد. از اینرو در این مقاله عوامل رسوبزایی در سطح مخرو طافکنه چنداب ورامین مطالعه و میزان رسوبات مورد انتظار سالانه محاسبه شده است. سپس از میان راهکارهای کاهش خسارات سیل و ذخیره رسوب در مخروط، با توجه به اهمیت پخش سیلاب و تغذیه آب زیرزمینی و همچنین ایجاد شرایط طبیعی رشد مخروط، جابجایی روستااز بستر رودخانه به ارتفاعات اطراف به عنوان راهحل اساسی پیشنهاد گردیده است.