سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد افضلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظورتعیین میزان تلفات درقسمت های مختلف کمباین استان دربرداشت ذرت و مشکلات کشاورزان و کمباینداران دربرداشت ذرت دانه ای و راه کارهای کاهش آن یک پروژه تحقیقاتی درسال زراعی ۱۳۸ درشهرستانهای مختلف استان خوزستان انجام گردید روش اجرای تحقیق ازنوع پیمایشی و به روش توصیفی همبستگی بوده و اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت تعدادکمباین فعال درمنطقه ۲۶۰ دستگاه بوده که ۱۱/۲ درصد آن مورد ارزیابی قرارگرفت دراین تحقیق عوامل موثر برایجاد تلفات شامل مشخصات کشاورز شرایط محصول مشخصات کمباین و مشخصات فردی کمباین دار درقالب دو فرم دراختیار کشاورز وکمبایندار قرار داده شد تلفات کل کمباین نیز بوسیله افت گیری کمباین محاسبه گردید نتایج نشان داد که میانگین میزان تلفات طبیعی جلو و عقب کمباین به ترتیب ۳/۶۵و۳/۹۳و۱/۴۹ درصد بدست آمد.