سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین قهاری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان رئیس قسمت عم
بابک ملک خویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،کارشناس سازمان آب برق خوزستان
فرامرز قلمباز – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی،مدیر امور اجرایی طرح خرمشهر سازمان آب و ب
محمد حسین شیخ گرگر – مدیریت طرحهای حوزه کارون سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

ایستگاه پمپاژ از سازه های مهمی استکه جهت افزایش هدوتامین آب می باشد ساخت این سازه از انجا که درمجاور رودخانه ها می باشد با مشکلاتی از قبیل کار درزمینهای سست رو به روست پروژه احداث ایستگاه پمپاژ جزیره مینو واقع درشهرستان آبادان روستای فیاضیه دو کیلومتری پایین دست سه شاخه کارون بهمنشیر بهمنظور تامین آب مورد نیاز کشاورزی و نخیلات جزیره مینو با دبی ۵ m3/s احداث شد درزمان اجرای پروژه علاوه برمشکل یاد شده عدم پایداری شیبها به علت کم بودن زاویه اصطکاک داخلی و برخورد با لنز ماسه های جوشان تراوش آب و ماسه از کف رگاب روبرو شد به منظور جلوگیر یازریزش دیواره فونداسیون و کاهش پدیده ماسه جوشان رگاب تغییر نحوه استقرار دیواره آب بند و افزایش رقوم کف سازه پیشنهاد و بعنوان یک راه حل مناسب انتخاب و اجرا شد.