سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا صبوری – کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان شهید بهشتی
زهرا صباغیان – استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی
کوروش فتحی واجارگاه – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات آموزش مجازی دانشگاهی از نظر مدیران دانشگاه های شهر تهران، انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جامهع آماری آن کلیه مدیران اموزش مجازی در دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد با توجه به جدول مورگان، ۲۸ مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده شده است. بر اساس مبانی نظری، ۸ مشکل در آموزش مجازی دانشگاهی شناسایی و مورد پرسش قرار گرفتند. برای سنجش روائی، پرسشنامه توسط ۷ تن از اساتید و متخصصان فناوری اطلاعات بررسی گردیده و مورد تائید اساتید قرار گرفت. برای سنجش پایانی، پرسشنامه بر روی گروهی از جامعه آماری اجرا و پایانی آن محاسبه ضریب الفای کرانباخ ۹۵۲، به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که مدیران آموزش مجازی مشکلات آموزش مجازی دانشگاهی را در مولفه های فنی، حقوقی، سازمانی و مالی در حد بالایی ارزیابی کرده اند، د رحالیکه مشکلات اموزش مجازی د رمولفه های فرهنگی، شناختی، اجرایی، آموزشی را در حد متوسط ارزیابی نموده اند.