سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی ربیعی – دکتری مدیریت استراتژیک
زهرا نظریان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

طی دو دهه گذشته علاوه بردلایلی چون کاهش هزینه ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی دلایل دیگری ازجمله ظهورا قتصادی مبتنی بردانش و تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان ورود به دانشگاه ها گرایش به خصوصی سازی دراموزش عالی را تسریع کرده است درایران نیز خصوصی سازی گسترده دراصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی دربرنامه سوم توسعه مورد توجه قرارگرفته است اما همواره باچالشهایی مواجه بوده است این مطالعه تحقیقی است از نوع مطالعات تحلیلی – توصیفی که از طریق دریافت نظرات کارشناسان حوزه آموزش عالی به وسیله مصاحبه عمیق و کیفی و پرسشنامه بازومطالعه اسنادی و به روش مورد کاوی درپاسخ به مشکلات و چالشهای فراروی خصوصی سازی آموزش عالی صورت گرفته است براین اساس با استفاده از یک دید توسعه ای خصوصی سازی دانشگاه ها درچهارکشور مورد بررسی قرارگرفته و سپس نگارنده با بررسی مشکلات و موانع پیشاروی به کمک نظرات کارشناسان پیشنهادها و راه کارهایی را ارائه می نماید.