سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس رفسنجانی فیروزی – کارشناس ارشد بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
علیجان آبکار – دانشجوی دکترای آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدحسین علوی – کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرما

چکیده:

رشد جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای غذایی و انرژی پیامدهایی چون بهره برداری بیش از حد مجازاز منابع آّب زیر زمینی ، اجرای طرحهای بزرگ سدسازی ، ، فرسایش زیاد خاک در حوزه های آبخیز وکاهش پوشش گیاهی و در نتیجه بروز سیلاب وکاهش دبی چشمه ها و قنوات را به همراه داشته اسا ت ، لاذا ماد یریت حوزه های آبخیز به منظور توسعه پایدار وحفاظت از آب و خاک ، تغذیه آبهای زیرزمینای ، کنتار فرساایش و رسوب وسیل ضروریواجتناب ناپذیر است است . اما علرغم کوششهای زیادی که در بخش آبخیزداری استان شده است به دلی محدودیت های اعتباری هنوز بخش قاب ملاحظه ای از مساحت استان فاقد مطالعه وعملیات اجرایی میباشد .بررسی های انجام شده نشان میدهدکه محدودیت منابع مالی عام اصلی تحقق اهداف آبخیزداری در استان می باشد .هدف از ایا تحقیق بررسای نقش عملیات آبخیزداری در ح مشکلات اساسی استان نظیر خشکسالی ، سی ،کم آبای ، فرساایش ورسوب و.. وهمینی اعتبارات مورد نیاز جهت تعدی ای خسارت ها می باشد . بدی منظور با بررسی وضعیت مشکلات حاوزه هاای آبخیزاستان ،ویژگی های حوزه های آبخیز ونوع عملیات موردنیاز وعملیات آبخیزداری انجام شده قبلی نسبت به تعیین نوع ،حجم واعتبار مورد نیاز بخش آبخیزداری جهت ح مشکلات اساسی استان در بخاش مناابع آب و خااک اقدام شادهاست