سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مویدیان – دکتری عمران سازه
عماد یساری – کارشناس ارشد سازه
میثم حسین زاده – کارشناس ارشدسازه

چکیده:

درروش طیفی نتایج حاصل ازتحلیل سازه بدون علامت می باشند ودرواقع ایرادعمده ای که دراین روش وجود دارد همزمانی علائم است بنابراین درمواردی که اثراندرکنش این نیروهای داخلی درطراحی کنترل می گردد یک بارتمامی نیروهای داخلی را با علامت مثبت و یکبار تمامی این نیروها را با علامتمنفی منظور می کند و این موضوع سبب می شود که نتایج حاصل از طرحی دوراز موقعیت بوده و به نتایجی غیرایمن یا غیراقتصادی منجر شود و این موضوعی است که بسیاری ازمهندسین طرح سازه به آن توجهی نمی کنند بررسی ها نشان میدهد هرچه پیچش درسازه بیشتر و یا سازه از نامنظمی بیشتری برخوردار باشد خطای بوجود آمده درنتایج روش طیفی نیز بیشتر خواهد بود و این موضوع درسازه های بتنی نسبت به سازه های فولادی نمود بیشتر دارد