سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رستم صابری فر – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

اغلب انارکاران تمایلی به بهره گیری از روش های نوآورانه ندارند و در صورت تمایل این اطلاعات را از مروجان کشاورزی دریافت می کنند. حال آن که مروجان کشاورزی برای دسترسی به نتایج تحقیقات جدید با مشکلاتی مواجه اند . هدف اینمطالعه، شناسایی موانع به کارگیری نتایج تحقیقات علمی در عملکرد مروجان کشاورزی بودهاست. روش: پرسشنامه مورد استفاده شامل دو بخش بود . اول شامل اطلاعات جمعیتی و دوم شامل ۳۰ سوال پن ج گزینه ای(مقیاس لیکرت ) بود که موانع به کارگیری نتایج تحقیقاتی را در برداشت. نتایج: نتایج نشان داد که موانع شناسایی شده در ۴ حیطه سازمانی، کیفیت تحقیق، آگاهی و مهارت مروجان و موانع مربوط به دسترسی به نتایج تحقیق بوده است. سه مانع اول نداشتن وقت برای مطا لعه منابع جدید، نداشتن اختیار برای تغییر رویه های جدید، فقدان امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای به کارگیری نتایج تحقیق بودند که همگی در بخش موانع سازمانی جای میگیرند. نتیجهگیری: در واقع، فقدان حمایت سازمانی یکی از بزرگترین موانع ورود نتایج تحقیقات به صحن ه عمل تلقی می شود و برای آن که این نتایج بتواند اثر بخشی خود را در عمل نشان دهد، باید نسبت به رفع آنها اقدام کرد.