سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا صادقی نژاد – کارشناس عمران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
فرهاد نادران – کارشناس ارشد سازه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

نیاز روزافزون به آب در ده ههای اخیر فن س دسازی را مورد توجه بیشتری قرار داده است ومتعاقب آن استفاده از سدهای بلندی که بتوان آب بیشتری را ذخیره کنند، روز به روز در حال افزایش است. یکی از مه مترین نکاتی که در ساخت این سدها موردتوجه قرار م یگیرد، استفاده از دیوا رهای آ ببند عمیق در زیر پی سدهاست که در نتیجه آن، گرادیان هیدرولیکی آب کاهش یافته و از فرار آب جلوگیری م یکند. با افزایش عمق دیوا رهای آ ببند مسائل و مشکلات متعددی در طراحی و ساخت ایندیوارها ب هوجود می آید. دیوارهای آ ببند بتن پلاستیکی۱ از جمله دیوارهایی هستند که به سبب خاصیت انعطا فپذیریوضریب نفوذپذیری بسیارکم و امکان اجرای آن در اعماق زیاد، نظر مهندسان سدساز را بیشتر به خود جلب کرده است اما ساخت و اجرای دیوارهای مورد اشاره به سادگی امکا نپذیر نبوده، لذا حین اجرا مسائل و مشکلات متعددی ب هوجود می آید.بدین منظور قصد داریم اهم مسائل و مشکلات فنی و اجرایی این دیوارها را تشریح کرده و راهکارهای مناسب جهت حل آنها ارائه کنیم. بررسی موضوعاتی نظیر نحوه اجرای دیوارهای عمیق، جلوگیری فرارگل روان ۲ ازداخل پانل،حفاری دیوار آ ببند ازدرون فضای زیرزمینی، آزا دسازی کاتر ۳ دستگاه حفاری در دیوار آ ببند، راهکار خروج بتن آلوده به گل از کف پانل به بیرون،نصب ورق ژئوممبر۴ در دیوار آ ببند، اصلاح و ترمیم بتن در پانل، نحوه جلوگیری از ریزش دیوار ههای پانل، بهبود کیفیت گ لآلوده شده به سیمان و کاهش انحراف دیوار آ ببند از جمله مسائلی هستند که در این مقاله سعی شده بدان پرداخته و روشعملی و اجرایی لازم را ارائه کنیم.