سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا شجاع – کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر تربیت بدنی آ
حبیب هنری – دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
زینب مندعلی زاده – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی مشکلات شغلی دانش اموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی شاغل در دانشگاه های کشور می باشد.روش تحقیق ، توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه فارغ التحصیلان سالهای ۱۳۷۴ به بعد که شاغل می باشند تشکیل می دهد.نمونه آماری از بین جامعه آماری ۳۰۰ نفر انتخاب شد.جمع آوری داده ها به صورت کیفی ( مصاحبه) و کمی (پرسشنامه محقق ساخته) صورت پذیرفت.پس از تایید روایی ( توسط استادان) ، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۷ بدست آمد. از آمار توصیفی و همین طور آمار استباطی استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون فریدمن (P≤۰/۰۱ χ٢=۲۴/۷۳۷) نشان داد که مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه ها و عدم تناسب محتوای اموزشی با نیازهای شغلی عمده ترین مشکلات برای دانش آموختگان بود.در نتیجه ، محتوای دروس بایستی مطابق با نیازهای بازار کار باشد و اصل خلاقیت و تولید علم در دانشگاه ها باید جدی تر گرفته شود.ایجاد انگیزه لازم در اساتید باعث انتقال بهتر تجربیات به دانشجویان خواهد شد.