سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله رضائی – استادیار، دانشگاه زنجان
محمد شوکتی آمقانی –
لیلا صفا –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات زیست محیطی اجرای طرح هادی در روستای سرین دیزج در شهرستان اسکو صورت گرفت. این پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده­ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی سرپرستان خانوار در روستای سرین دیزج تشکیل می­دادند (۲۱۳N=) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد ۱۳۰ نفر از آنان از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه موضوع در دانشگاه زنجان و تهران مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه بالای ۷۵/۰ بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSWin18 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین مشکلات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح هادی روستایی در روستای سرین دیزج به ترتیب اولویت شامل ایجاد تغییرات منفی در توپوگرافی روستا، آسیب دیدن گونه­های جانوری و گیاهی در محدوده اجرای طرح­ها، تغییر مسیر شبکه آبراهه­های طبیعی در روستا، فرسودگی و تخریب چشم اندازهای طبیعی و فرسایش و از بین بردن خاک در محدوده اجرای طرح­ها بودند. یافته­های این تحقیق می­تواند در مدیریت بهتر طرح­های هادی روستایی به لحاظ توجه به مسایل زیست محیطی در مناطق روستایی کمک نماید.