سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد مشکینی – دکتری هیدرولوژی و منابع آب ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی میاندو
رامین رستمی – دانشجوی دکتری ترویج، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب

چکیده:

امروزه علاقه و تما یل بر ای انتقال مدیریت منابع آب از تشکیلات دولتی به افراد محلی یا به عبارت بهتر جلب مشارکت مردم محلی در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در سراسر جهان روز به روز افزا یش می یابد تا بدانجا که در بیشتر کشورها به یک سیاست ملی تبدیل شده است. در این راستا آگاهی از موانع مشارکت عملی بهره برداران به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای حضور گسترده و همه جانبه مردم روستاها و جوامع محلی در مدیریت نگهداری و بهره برداری از شبکه ها ی آبیاری و زهکشی ضروری است. با توجه به ا ین ضرورت، هدف ا ین مقاله بررسی موانع مشارکت مردم محلی در مدیریت شبکه آبیاری دشت زرینه رود می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل ۷۰ پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتایج، بیش از ۸۵% از پرسش شوندگان با تشکیل تعاونی آببران به عنوان ابزاری برای انتقال مدیریت مخالف بودند، ۷۵ درصد نیازی به مشارکت احساس نکردند، ۱۰۰ درصد از پرسش شوندگان در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری مشارکت داده نشده اند. ۷۰ درصد نیز در نگهداری از شبکه هیچ مشارکتی نداشته اند. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه همبستگی اسپیرمن، کارایی شبکه در دوران خشکسالی، اطمینان از دسترسی به آب و کیفیت توزیع آب، آزادی در انتخاب زمان آبیاری، تضمین در فروش محصولات کشاورزی، پایین بودن نرخ فروش محصولات کشاورزی، میزان نیاز به تشکل، میزان اطمینان به مسئولین منطقه، میزان اعتماد به روشهای مدیریتی و میزان اعتماد بین کشاورزان در سطح اطمینان ۹۵ تا ۹۵/۹۹ درصد در مشارکت موثر هستند