سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی نورحسینی نیاکی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
زهرا چنگیزدلیوند –
سیدمصطفی صادقی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات اقتصادی باغداران استان گیلان از دیدگاه کارشناسان درگیر درطرح آمارگیری باغداری صورت گرفت این مطالعه به روش پیمایش توصیفیدر اسفندماه ۸۹ انجام شد جامعه آماری این تحقیق ۲۱ نفر از کارشناسان کشاورزی بودند ۱۷ نفر از کارشناسان بطور تصادفی انتخاب و به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرارگرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود با توجه به اینکه تحلیل چند پاسخی تکنیک مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از سوالات باز پرسشنامه ها می باشد لذا جهت تحلیل پرسشنامه فوق از این روش آماری استفاده گردید. نتایج نشان داد کهبالا بودن قیمت نهده های کشاورزی و دسترسی پایین باغداران به نهاده ها در صدر مسایل مطرح شده توسط کارشناسان بودند.