اجرای لوله گذاری به روش پایپ جکینگ یا لوله رانی

از روش لوله رانی برای اجرای خطـوط اصـلی فاضـلاب تهـران از سـایز ۱۲۰۰ تـا۱۶۰۰ میلیمتر استفاده شده است. استفاده از این روش مخصوصا در طـول هـای کوتاه مثلا عبور از تقاطع بزرگراه های پر ترافیک یا عبور از زیر تاسیسات مـدفون شهری چون کانال ها و تونل های آب و غیره متداول شده است. در شـرایطی کـه جنس لایه های زمین نامناسـب و ریزشـی اسـت و عمـق خـط لولـه زیـاد اسـت مشکلات استفاده از روش های معمول چون ترانشه باز یـا تونـل سـنتی افـزایش و ضریب ایمنی کار کاهش می یابد، لذا در چنین شرایطی روش لوله رانی از جمله راهکار مورد قبول برای این مسیر ها است.

پایپ جکینگ تکنیکی برای نصب خطوط لوله، داکـت هـا و کـالورت هـا در زیـر زمین است که همزمان با راندن لوله های مخصوص توسط جک های هیدرولیکی قوی عملیات حفاری نیز دورن شیلد در جای لوله ها با دست یا کمپرسور انجام می شود. طول درایو پاپ جیکنگ بـه علـت افـزایش اصـطکاک جـداره بـا خـاک بخصوص در زمین های ریزیشی محدود است. از حدود ۵۰ متر بیشتر لازم است در بدنه لوله ها سرواخ هایی جهت تزریق بنتونیت به منظور تسهیل حرکت مولد و نیاز به فشار کمتر جک ها تعبیه شود. حالت های مختلف سیستم های حفـاری شامل دستی و مکانیکی می باشد.