سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا چنگیزدلیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدعلی نورحسینی نیاکی –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات اجتماعی باغداران استان گیلان ازدیدگاه کارشناسان درگیر درطرح آمارگیری باغداری صورتگرفت این مطالعه به روش پیمایش توصیفی دراسفندماه ۱۳۸۹ انجام شد جامعه آماری این تحقیق ۲۱نفر ازکارشناسان کشاورزی بودند ۱۷نفر ازکارشناسان بصورت تصادفی انتخاب و به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرارگرفتند ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بود باتوجه به اینکه تحلیل چندپاسخی تکنیک مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از سوالات باز پرسشنامه می باشد لذا جهت تحلیل پرسشنامه فوق ازاین روش آماری استفاده گردید نتایج نشان داد که تحصیلات پایین و بی سواد بودن اکثریت باغداران درصدر مسائل مطرح شده توسط کارشناسان قرارگرفتند درکنار این مشکل مسائلی همچون وجود تفکرات سنتی و بیش ازحد قدیمی درمیان باغداران عدم وجود اطلاعات کافی درزمینه باغداری ونگهداری باغ درمیان باغداران مهاجرت به روستائیان به خصوصی جوانها به شهر وروی آوردن به مشاغل غیر از کشاورزی نبود علاقه و رغبت زیادی به ادامه کشاورزی و باغداری عدم دستسی به دانش روز باغداری و قرار دادن آن درراس امور باغداری ازمهمترین مسائل مطرح شده توسط کارشناسان بودند.