سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه قربانی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

خشکسالی معمولا بطور خزنده در هر اقلیمی گاهگاهی اتفاق می افتد در حالت کلی احساس خشکی در ابتدا در کاهش بارش و بعددر ابهای جاری و د رنهایت در کاهش تراز آب زیرزمینی ظاهر می شود براین اساس خشکسالی به چهار دسته خشکسالی هواشناسی هیدرولوژیکی، کشاورزی و خشکسالی اجتماعی و اقتصادی قابل دسته بندی است هدف این مطالعه بررسی خشکسالی های هواشناسی اتفاق افتاده در حوضه ابریز دریاچه ارومیه در دوره اماری ۲۰۰۹-۱۹۷۲ می باشد بدین منظور از شاخص بارش استاندارد SPI در مقیاس سه ماهه جهت بررسی دوره های خشکی و مشخصه های آنها استفاده شده است در ابتدا توزیع اماری گامای دو پارامتری برمشاهدات بارندگی برازش داده می شود سپس تابع تجمعی توزیع با استفاده از احتمالات مساوی به توزیع نرمال استاندارد تبدیل می گردد نتایج نشان داد که طول دوره های خشکی از حداقل ۱۰ ماه درایستگاههای سقز و اغچه تا ۵۷ ماه در ایستگاه یاسمنج تغییر میکند مقدار شدت خشکی یا Severity ایستگاهها از رقم ۱۶ در ایستگاه مهاباد تا ۷۵ در ایستگاه باسمنج در معیار SPI تغییر می کند.