سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم
عبدالله میرابراهیمی – سازمان مدیریت پسماند قم
علی اصغر حبیب پور – سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
وحیده فهیمی نیا – دانشکده بهداشت قم

چکیده:

ویژگیها و به تبع آن راهکارهای مدیریت پسماندهای غیرخانگی اداری آموزشی و تجاری بهداشتی و درمانی و فضای سبز با سایر پسماندهای شهری از جمله خانگی متفاوت است و این امر بررسی دقیق و جداگانه این نوع از پسماندها در مبدا تولید را ضروری می سازد به منظور بررسی مشخصات این پسماندها درمناطق مختلف شهر قم نسبت به نمونه برداری و آنالیز آنها در مبدا تولید درواحدهای منتخب ۹۰ واحد تجاری و خدماتی ۲۵ واحد آموزشی ۱۰ واحد اداری و ۴۰ واحد بهداشتی و درمانی اقدام گردید میانگین تولید پسماند در واحدهای تجاری و خدماتی نمونه مثل رستوران ساندویچی و آرایشگاه به ترتیب برابر /۰۳/۱/۷ کیلوگرم به ازای هر مشتری و ۴ و ۱۲ کیلوگرم در روز بهترتیب برای هر داروخانه و بانک می باشد درواحدهای آموزشی شامل دانشگاه ها و مدارس به ترتیب ۰/۲۶ و ۰/۰۸ کیلو گرم درروز به ازای هردانشجو ودانش آموز درواحدهای اداری به ازای هر کارمند /۱۲ کیلوگرم در روز و درواحدهای اقامتی هتل و … برابر /۹۸ کیلوگرم به ازای هرتخت و /۲۱ کیلوگرم برایهرنفر ساکن درخوابگاه دانشجویی در روز بدست آمد. سرانه پسماند هرتخت بیمارستانی /۹۸ کیلوگرم به ازای هرتخت و /۲۱ کیلوگرم درخوابگاه دانشجویی درروز بدست آمد سرانه پسماندهرتخت بیمارستانی ۳/۶ و پسماند هرمطب پزشک برابر ۱/۷ کیلوگرم می باشد.