سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،گرو
روح الله موسوی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان،
مسعود رستگاردباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان،

چکیده:

آبهای زیرزمینی یکی از منابع عمده تأمین کننده آب مورد نیاز جهت شرب و کشاورزی در کشور محسوب می شوند . در این تحقیق، سعی شده ضمن معرفی محل پیزومترهای دشت کاشان راجع به نوع آبخوان حدود آن ، عمق سطح آب زیرزمینی، شیب هیدرولیک و ضرایب هیدرودینامیکی شامل ضریب ذخیره و آبگذری در سال ۱۳۸۴ بحث و بررسی گردد. با توجه به مطالعات ژئوالکتریک انجام شده مشخص شد که رسوبات آبرفتی سرتاسر دشت را فراگرفته و آبخوان از نوع آزاد است. ضخامت متوسط آبخوان ۸۶ متر است.بیشترین ارتفاع پیزومتر مربوط به شجاع آباد با۱۲۱۵/۹۲ متر و حداقل مربوط به آب شیرین با۷۹۹/۶۱ متر می باشد.تغییرات شیب هیدرولیکی از۱۴/۵ متر در هزار (شمال شرق خرمدشت تا ۰/۸۵ متر در هزار (شمال شرق جعفرآباد) است.متوسط ضریب ذخیره دشت ۴ درصد گزارش شده است و ضریب آبگذری حداکثر ۹۰۰ مترمربع در روز در حوالی مشکات و حداقل ۱۰۰ مترمربع در روز در حوالی آران است.