سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ریاحی – کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
بیژن فرهانیه – استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله جریان خروجی از یک روزنه مثلثی شکل داخل تونل باد مادون صوت توسط دستگاه های اندازه گیری سرعت مورد مطالعه قرار گرفته است. در راستای مطالعه تجربی این پدیده از دو دستگاه اندازه گیری لوله پیتوت استاتیک و سرعت سنج سیم داغ دما ثابت جهت اندازه گیری سرعت متوسط و لحظه ای جریان استفاده شده و تاثیر عدد رینولدز در میدانجریان ایجاد شده ناشی از تخلیههوا درمحیطساکن مقید ب جدار جامد، در فواصل مختلفی از روزنه مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه این مطالعات دستیابی به ویژگی های خاص جریان تخلیه شده از روزنه مثلثی و تاثیر شکل هندسه روزنه بر روی میدان جریان میباشد.