سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پگاه بهنام – کارشناس ارشد سازه های آبی
حسین صمدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
محمد شایان نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
عطاالله ابراهیمی – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق میزان مشارکت زیر حوضه ها در سیلاب حوضه شهری اصفهان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS بررسی می شود. بدین منظور پس از جمع آوری بارش و سیلاب مربوط به ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری داخل و خارج حوضه و کنترل داده ها، از سه واقع بارش و رواناب به منظور واسنجی و اعتبارسنجی مدل استفاده شد. با استفاده از اطلاعات وضعیت خاک و کاربری اراضی حوضه، نقشه CN حوضه در محیط GIS استخراج گردید. سپس به منظور بررسی میزان مشارکت و اولویت بندی زیر حوضه ها، هیتوگراف بارش مربوط به دوره بازگشت ۵۰ سال حوضه به مدل وارد و با حذف متوالی زیر حوضه های مختلف از جریان شبیه سازی، میزان تاثیر آن در دبی اوج خروجی از حوضه مورد نظر تعیین شد.