سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا حجازی دهاقانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
بهرام مجدنصیری – استاد یار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظورتعیین اهمیت نقش اجزای عملکرد دانه و سایر صفات اندازه گیری شده در تعیین عملکرد دانه در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت لوبیا چیتی لاین ۵۷ – ۶۱ – ۱، آزمایش مزرعه ای طی دو سال زراعی در شهرستان دهاقان انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد همبستگی بین تعداد ساقه فرعی باعملکرد دانه وهمچنین همبستگی بین تعداد غلاف در بوته با عملکرد دانه بسیار معنی دار بود..مدل عملکرد دانه نشان داد که تعداد غلاف در بوته ، تعداد روز سپری شده تا رسیدگی فیزیولوژیک ، تعداد ساقه فرعی وبالاخره ارتفاع بوته به ترتیب اهمیت، عمده ترین نقش را درتعیین عملکرد دانه لوبیا چیتی لاین ۵۷ – ۶۱ – ۱ ایفا نمودند