سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – استادیار – دانشگاه بوعلی سینا
سعید داودآبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه بوعلی سینا
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا صانعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این تحقیق به کمک روش المان محدود برای مکانیک شکست (Fracture Analysis Code) به بررسی رفتار ترک در نقاط تمرکز تنش چرخدنده (PINION) و شانه (RACK)پرداخته شده است. با بررسی مسیر رشد ترک و ارتباط آن با تغییرات ضرایب تمرکز تنش، الگوهای پیش بینی مسیر رشد ترک معرفی شده است. به کمکنتایج حاصل از این تحقیق و آگاهی از میزان رشد ترک تحت بارگذاریهای مختلف می توان با انتخاب هندسه و جنس مناسب برای چرخدنده و شانه با توجه به شرایط کاری، میزان گشتاور انتقالی ماکزیمم را تعیین کرده وازخسارات جبران ناپذیر ناشی از شکست این گونه سازه ها در سیستم های انتقال قدرت اجتناب کرد. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل به کمک روش المان محدود با نتایج تجربی مقایسه گردیده و نتایج حاصل از شبیه سازی اعتبار سنجی شده است.