سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه بیرانوند – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه پیام نور کرج
محمد خالدی – استادیار اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، ا
محسن شوکت فدائی – دانشیار اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران؛

چکیده:

با توجه به اینکه فعالیت عمده اقتصادی استان لرستان کشاورزی می باشد و نیز به دلیل مستعد بودن شرایط اقلیمی این استان برای تولید محصول انار و لزوم توجه به مسایل و مشکلات تولید و بازاررسانی این محصول، این پژوهش به بررسی مسایل بازاررسانی وارزیابی اقتصادی مسی رهای بازاررسانی در استان لرستان پرداخته است. در این تحقیق ضمن شناسایی مسیرهای مختلف بازاررسانیانار در استان لرستان، به ارزیابی اقتصادی مسیرهای مختلف پرداخته شده است. بدین منظور، کارایی فنی، اقتصادی و کل در هر یک از مسیرهای بازاررسانی محصول محاسبه گردید. دادهها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی ۸۸-۸۷میباشد این اطلاعات به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده است. با توجه به نتایج این تحقیق می- توان نشان داد که بیشترین میزان هزینه و حاشیه بازاریابی مربوط به چه مسیر بازاررسانی است و کدام مسیر بازاررسانی دارای بالاترین کارایی می باشد