سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
عیسی معروف پور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
عباس ملکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان

چکیده:

کمبود آب بزرگترین معضل جهان در قرن جاری خواهد بود. بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه، سهم عمدهای درجذب سرمایههای عمرانی و ملی را به خود اختصاص داده و لذا در این راستا، مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب، نقش موثری را در افزایش بهرهوری از منابع آب قابل استحصال، ایفا مینماید. بنابراین میبایست با خاتمه مراحل طراحی و اجرا و شروع بهرهبرداری، پروژه را خاتمه یافته تلقی ننموده و با ارزیابی عملکرد آنها و اصلاحات فیزیکی و مدیریتی، نواقص کار جستجو شده و در دوران بهرهبرداری نسبت به اصلاح فیزیکی و مدیریتی در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اقدام گردد. در نتیجه با در نظر داشتن مسایل و مشکلات شبکه های آبیاری و زهکشی و شناخت علل عدم موفقیت آنها در پروژههای جدید و آینده، می- توان از بروز مشکلات مشابه و تکرار خطاها جلوگیری نمود. در این مطالعه به بررسی مسایل و مشکلات بهرهبرداری از شبکه- های آبیاری تحت فشار شهرستان کوهدشت پرداخته شده است. در این راستا ۱۰ سیستم بارانی از نوع کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک مورد ارزیابی کامل قرار گرفت. و تمامی پارامترهای هیدرولیکی اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که اگرچه در بسیاری از موارد مشکلات طراحی و اجرایی وجود داشته است اما سهم بزرگی از دلایل پایین بودن عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی دشت کوهدشت، مدیریت و بهر برداری ضعیف از این سیستم ها می باشد.