سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – سروان
یوسف حجت – استاد راهنما
احمد رستمی – سرهنگ ا ستاد مشاور

چکیده:

تصادفات از عوامل مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی می باشد که جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرا رداده است آمار ها نشان میدهد کهدر کشور ما خودروی پراید در تصادفات نقش بیشتری دارد.پژوهش حاضر بهمنظور بررسی مقایسه تصادفات خودرو پراید با سایر خودروهای سواری پیکن و پژو است که دارای بیشترین تعداددرکشور می باشد دراین تحقیق نقش عواملی مانند جایگاه اجتماعی رانندگان سن ، جنسیت ، تحصیلات و شغل و همچنین نقص فنی پراید درتصادفات بررسی شده است جامعه آماری این تحقیق شامل چهارگروه می ب اشد گروه اول شامل آمار تصادفات برون شهری کشور در ۸ ماهه نخست سال ۸۸ برحسب سن، جنسیت، تحصیلات و شغل افراد و گروه چهارم شامل نظرات ۱۰۰ نفر متخصص تصادفات است بررسی یافته های این پژوهش نشان میدهد که درصد تصادفات پراید از دو خودروی پژو و پیکان بیشتر است کمیت مورد آزمون برای هرخودرو بطور جداگانه ا زتقسیم تعداد خودروهای تصادفی بر تعداد خودروهای موجود بدست آمده است.