سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی توانا – دکتری اندیشه های سیاسی
منیژه بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

موضوع قومیت ها و مرزها درسرفصل منافع ملی کشورهای چندقومی و چندفرهنگی جایگاهی مهمی را به خود اختصاص میدهد برهمین اساس درعصر حاضر یکی ازالزامات توسعه درجمهوری اسلامی ایران برای تحقق سندچشم انداز بیست ساله تکیه برهمبستگی اتحاد ملی و مشارکت عمومی به منظور همگرایی قومیت ها مذاهب و گروه های قومی است درنگرش کلی درهرنظام سیاست اتحادملی ازمجرای حداکثرسازی ضریب همبستگی تحقق می یابد برای ظهور اتحادملی لازم است که بین نیروهای اجتماعی بستره مکاری و پیوندعمیق و استراتژیک درهدف فراهم باشد دراین چارچوب تقویت کارکرد فرهنگی ـ اجتماعی اقوام و اقلیت ها که عمدتا درمناطق مرزی مستقر هستند می تواند درقالب توانمندسازی اقوام و فرصت سازی برای آنها و نظارت و هدایت برفعالیت آنها چارچوب مناسبی برای تحقق اتحاد ملی درجامعه اسلامی پدیدآورد.