سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مائده هادی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
رضا جعفری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این مقاله مدلسازی ریاضی سیستم مقطع نگاری نوری پخشی در حوزه زمان را ارائه میکند. مقطع نگاری نوری پخشی یک روش غیر مخرب برای تصویر برداری از خواص نوری بافت است. در این روش همانند CT از تابش الکترومغناطیسی اما در یک سطح انرژی ایینتر برای بررسی بدن استفاده میشود که به بافت آسیب نمیرسد. در این مقاله ابتداء ساختارفیزیکی و اصول کار سیستمهای مقطع نگاری نوری پخشی توضیح داده می شوند. سپس مدلی برای شبیه سازی انتقال فوتون در بافت براساس روش المان محدود برای حلتقریب دیفیوژن معادله انتقالی تابشی ارائه میشود. در این مقاله ما از المانهای مثلثی در حل مسئله فوق استفاده کردهایم که برایمدلسازی محیطهایی با اشکال هندسی پیچیده مناسب میباشد. درپایان اثر محل آشکارسازها و منبع بر روی خروجی با ارائه دو مثال مورد بررسی قرار گرفته است.