سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید حسامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیده ساره هاشمی کمانگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی حمل و نقل
حسن جوانشیر – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در سالهای اخیر صنعت حمل و نقل عمومی پیشرفت و توسعه مناسبی داشته و در عین حال هزینههای عملیاتی کلان و فزایندهای را به خود اختصاصداده است. این مسئله موجب تأکید بیشتر بر مدیریت علمیو اصولی سیستمهای حمل و نقل عمومی و بهرهگیری بهینه از تجهیزات موجود گردیده و اهمیت ارزیابی دقیق این سیستمها را هر چه بیشتر آشکار میسازد. از میان روش های ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی، روش تحلیل پوششی داده هاDEA) به علت قابلیت انعطاف و توسعه وسازگاری با ماهیت مسئله ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. مقاله حاضر علاوه بربررسی اهداف، ابعاد و جوانب مختلف مسئله ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی، به تشریح روش تحلیلی پوششی دادهها و خلاصهای از آخرین مطالعات صورت گرفته در این زمینه به کمک روش مذکور پرداختهاست.