سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا عبادی – دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ربابه قلیپور – دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اصبر عباسی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی
نادر اشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

تشخیص صحیح کانیهای فلدسپاتوئیدی از ک ید گ یر در سنگهای آلکالن از اهمیت بسزایی برخودار است چراکه استفاده پترولوژیکی با ارزشی می توان از انها کرد. از استفاده های پترولوژیکی فلدسپاتوئیدها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: لوسیت می تواند به عنوان ا بن یگر سن نسبی جوان توده های آلکالن باشد. سودولوسیت می تواند به عنوان ا بن یگر فشار تشکیل توده باشد. آنالسیم ماگمایی می تواند ا بن یگر فورانهای غنی از مواد فرار و ا ی ا بن یگر صعود ماگماها از محیط های تکتونیکی و ژ یه باشد. در این بین مساله آنالسیم و سودولوسیت همواره در بین کانی شناسان مورد بحث بوده و تحقق یات ز ا یدی در این خصوص در دنا ی صورت گرفته است. با این وجود علارغم رخدادهای فراوان و شاخص از این کانیهای نسبتاً کم ا یب دنا ی، در ا ر یان مطالعات انگشت شماری روی آنها انجام پذ ر یفته است. با توجه به شواهد موجود رخداد لوسیت تازه ا ی واقعی در سنگهای آلکالن سنوزوئیک ا ر یان حداقل در سنگهای جوانتر از م و یسن بالایی قابل تصور است و آنهاییکه در سنگهای ائوسن و ا ی قد م ی ت یر از آنها گزارش گرد د یه اند به احتمال ز ا ید لوسیت واقعی نیستند و بایستی آنها را سودولوسیت ا ی آنالسیم بنامیم. در مورد رخداد آنالسم یهای شکلدار با د ی اذعان داشت که آنها اغلب از سنگهای آتشفشانی ا ی نم یه آتشفشانی پتاسیک گزارش شده اند بنابراین تصور تبلور انواع ماگمایی آنها در این سنگها دور از انتظار است و پیشنهاد می شود بجای استفاده از آنالسیم در ابتدای نام چنین سنگهایی، از سودولوسیت استفاده گردد مثل سودولوسیت فنولیت بجای آنالسیم فنولیت، چراکه واژه سودولوسیت دلالت بر همرشدی آلکالی فلدسپار، نفلین و آنالسیم داشته و آنالسیم دار بودن سنگ را رد نمی کند و از طرفی ا بن یگر پتاسیک بودن سنگ نز ی می باشد. فوئید سینیت عباس آباد- باشکند در گزارشها و نقشه های موجود از منطقه سینیت آنالسیم دار معرفی شده است ولی داده های ما نشان می دهد که سودولوسیت سینیت نز ی در این منطقه د د یه می شود و رخداد آنالسیم در این سنگها ا ی به صورت ثانو ه ی در حفرات به همراه زئولت یهای د گ یر و ا ی به صورت شیشه و در اندازه های خیلی کوچک ( ۰٫۱ ) د د یه می شود