سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریده صدیقی دهکردی – عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران
اقدس همت زاده – دانش آموختگان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران
مژده نظر پور – دانش آموختگان کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

به منظور بررسی مزیت کشت مخلوط رازیانه و زنیان در سطوح مختلف تاریخ کاشت و فاصله بین ردیف های کاشت بر کشت خالص کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو سطح تاریخ کاشت (T1:اوایل اردیبهشت و T2:این گیاهان، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در منطقه ماکو به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای اواخر اردیبهشت) و دو سطح فاصله بین ردیف های کاشت (D1ب برابر ۳۵ سانتی متر و D2 برابر ۴۵ سانتیمتر) و آرایش کشت در سه سطح ( A: کشت خالص رازیانه، B:کشت خالص زنیان و C: کشت مخلوط تک ردیفی رازیانه و زنیان) بود. نتایج حاصل نشان داد که همه فاکتورهای مورد مطالعه بر ارتفاع گیاهان، تعداد انشعابات شاخه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی گیاهان در تمام مراحل رشد، اثر معنی داری دارد. بیشترین ارتفاع، تعداد اشعابات شاخه و وزن تر و خشک بوته های رازیانه و زنیان از تاریخ کاشت اول و فاصله بین ردیف کاشت اول و کشت مخلوط به دست آمد. ارزیابی نسبت برابری زمین به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی کشت مخلوط نشان داد که بیشترین نسبت برابری زمین مربوط به تیمار کشت مخلوط تک ردیفی می باشد.