سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
علیرضا رهبردهقان – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا زارع مهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

با گسترش تولید وتجارت و تاثیر آن برروابط کشورها توجه به مزیت نسبی اهمیت خاصی پیدا کرده است که تبلور آن در ایجاد پیمانهای منطقه ای و بین المللی نظیر گات کاملا مشهود است لذا در روابط بین المللی در آینده ای نزدیک مزیت نسبی در تولید حرف اول را می زند و لازم است تا الگوهای کشت براساس مزیت نسبی تنظیم گردد دراین مطالعه مزیت نسبی استان کرمان در تولید مهمترین محصولات زراعی مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور از دو شاخص هزینه منابع داخلی DRC و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی SCB استفاده گردید. همچنین درآمد خالص با قیمتهای داخلی و نرخ حمایت موثر دولت از تولیدات کشاورزی معیارهای محاسباتی دیگری بودند که از آها بهره گرفته شد نتایج این مطالعه نشانداد که استان کرمان در تولیدکلیه محصولات زراعی مورد مطالعه به استثنای نخود دیم دارای مزیت نسبی می باشد اما در سطح شهرستان برخی شهرستانها در تولید دارای مزیت نسبی نبودند شاخصهای DRC,SCB اگرچه رتبه های یکسانی را نشان ندارند اما در نرخهای مختلف ارز هریک از شاخصها به تنهای رتبه بندی یکسانی را د میانگین استانی نشان دادند.