سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجتبی مجاوریان – اقتصاد کشاورزی و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فاطمه رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

انار یکی از محصولات مهم باغی در ایران بوده و در سطح جهانی نیز انار ایران سهم عمده ای از تولید جهانی را در بر میگیرد. در این بررسی با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار، به پتانسیل صادراتی این محصول پرداخته میشود. داده های تحقیق مربوط به دورهزمانی ۱۹۹۲-۲۰۰۸بوده است. مزیت نسبی در سالهای مختلف محاسبه و روند آن استخراج گردید. نتایج نشان داد در این محصولمزیت نسبی وجود دارد اما رشد آن کمتر از کشورهای رقیب میباشد. با توجه به حجم وسیع تولید پیشنهاد میشود در سیاست های حمایتی مربوطه تجدید نظر گردد