سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

احمد جعفری صمیمی – استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
علی صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده:

با تقویت تولید و شناسای نقاط قوت و ضعف صادرات محصولات مختلف، کشور می تواند در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهد. در این مقاله به بررسی مزیت نسبی میزان صادرات کالا از مرزهای جاده ای با تفکیک کامیون های داخلی و خارجی به ۵۴ کشور جهان در برنامه چهارم توسعه می پردازیم. سپس با محاسبه شاخص ابتکاری مزیت نسبی حمل و نقل (TCA)Transportation Comparative Advantage)، وضعیت کشورهای مختلف را از لحاظ مزیت نسبی میزان صادرات کالا به این کشورها مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم. در ادامه نیز با استفاده از رگرسیون گالتونین (Galtonian) و روش داده های تابلویی (Panel Data)، شاخص بالاسا (Ballasa) را با مشاهده ساختار تغییر در تجارت تخصصی و ماندگاری مزیت نسبی در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه برآورد و آزمون می کنیم. نتایج تخمین ها حاکی از این است که بین مزیت نسبی سالهای ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم توسعه در بخش صادرات با کامیون های داخلی و خارجی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که نشان از پایداری مزیت نسبی و تصمیم گیری صحیح مسئولان دارد.