سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرتضی اشرفی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
محمود شبان – کارشناس مسئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی شهرستان خلیل اباد

چکیده:

توجه به استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی انار و با عنایت به رقاب ت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی، در این تحقیق مزیت نسبی تولید و حاشیه های بازاریابی انار و مسیرهای بازاررسانی این محصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . اطلاعات مورد نیاز بصورت پیمایشی از استان خراسان گردآوری شده است . بر اساس ماتریس تحلیل سیاستی PAM) تعیین و شاخص های مزیت نسبی تولید این محصول از آن استخراج شد . بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نیز، حاشیه های بازاریابی محاسبه گردید.نتایج وجود مزیت نسبی تولید انار در منطقه را نشان می دهد. افزون بر این دولت در زمینه نهاده ها به بهر ه برداران یارانه مستقیم و غیرمستقیم پرداخت نموده است . همچنین نتایج مطالعه حاکی از آنست که طی دوره مورد مطالعه متوسط حاشیه خرده فروشی انار از حاشیه عمد هفروشی آن بیشتر بوده و حاشیه کل بازاریابی در مسیرهای ۲،۱ ۳ بترتیب ۹۵۰۰،۸۰۰ ۷۰۰۰ می باشد . در پایان براساس یافته های تحقیق راهبردهایی جهت برنام هریزی و سیاست گذاری مطلوبتر ارائه گردیده است