سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لادن شفیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

مزی تنسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جم عآوری شده به بررسی مزیت نسبی تولید خرما استان کرمان در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۹ با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) و ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) پرداخته شد. نتایج نشان داد در شرایط فعلی منطقه محصول خرما فاقد مزیت نسبی بود. ضریب حمایت اسمی بر محصول خرما نشان م یدهد سیاست های داخلی درآمد کشاورزان را افزایش داده است. بر اساس ضریب حمایت اسمی از نهاده، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است و سیاس تهای داخلی در زمینه نهاده ها در جهت حمایت از تولیدکنندگان محصول بوده است. ضریب حمایت موثر برای خرما حکایت از تاثیر سیاس ت های داخلی در حمایت از محصول در هر دو زمینه درآمدی و نهاده ای دارد. منابع در تولید محصول خرما به شکل کارا استفاده نشد ه اند. با توجه به شاخص های بررسی شده در مجموع سیاست ها و وضعیت بازار داخلی به سود باغداران خرما است.