سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود اسدالهی – مدیرامورماهیان خاویاری مازندران
یوسف جورسرا – کارشناس ارشد مدیریت امور ماهیان خاویاری مازندران
ملیحه اصابت طبری – دبیرزبان

چکیده:

ماهیان خاویاری بعنوان باارزشترین آبزی شیلاتی دریای خزر و خاویار بعنوان یک کالای استراتژیک از دیرباز مورد توجه بوده اند کاهش خاویار وحشی طبیعی بدلیل صید بی رویه تخریب زیستگاه ها و محلهای تخم ریزی کاهش تولید و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری انواع آلودگی ازیک طرف و نیاز بازارهای جهانی ازطرف دیگر آبزی پروری تاسماهیان را دردو دهه اخیر با رشد فزایند های روبرو ساخته است توسعه پایدار این صنعت و دستیابی به بازارهای فروش محصولات با قیمت مناسب ازعمده ترین دغدغه های پرورش دهندگان ماهیان خاویاری درسراسر جهان است این مطالعه که ازنوع تحلیلی و توصیفی است پس ازروند تولید و عرضه محصولات خاویاری قابلیت ها و مزیت ها و تنگناها و نقاط ضعف دراین حوضه را شناسایی و درانتها سیاست ها و راهبردهای مناسب برای تقویت مدیریت بازار و بازاریابی محصولات ماهیان خاویاری را ارایه میدهد.